Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN van Partner in Verandering gevestigd te Breukelen tevens zaakdoende onder de naam Partner in Verandering.nl, nader te noemen Partner in Verandering.

Algemene voorwaarden van Partner in Verandering

 

 

1. ALGEMEEN

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Utrecht zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Partner in Verandering vervallen.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door Partner in Verandering schriftelijk is bevestigd.

1.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Breukelen, alle betalingen dienen aldaar of door overschrijving op de door Partner in Verandering aangegeven bankrekening te geschieden.

1.4 Afspraken met en toezeggingen van personeel van Partner in Verandering of door Partner in Verandering ingeschakelde derden binden Partner in Verandering niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Partner in Verandering, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Partner in Verandering met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Partner in Verandering een opdracht tot het adviseren over en/of begeleiden van verandertrajecten of soortgelijke werkzaamheden verstrekt, vragenlijsten met de bijbehorende rapportage van haar wenst af te nemen of afneemt, workshops door haar wenst te laten verzorgen of laat verzorgen, enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit dan wel een offerte voor vorenbedoelde activiteiten laat uitbrengen of voorbereidende gesprekken hierover met Partner in Verandering voert.

1.8 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden Partner in Verandering slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.9 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van opdrachtgever per email hieraan pas gelijkgesteld indien Partner in Verandering schriftelijk of via email namens de directie aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste email gestelde.

1.10 Uitgaande emails van Partner in Verandering waarin staat vermeld dat aan deze email geen rechten kunnen worden ontleend binden Partner in Verandering op geen enkele wijze.

2. OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Partner in Verandering is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk of via email heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door Partner in Verandering of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door Partner in Verandering gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4 Alle door Partner in Verandering opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verzendkosten, reis- en verblijfkosten, parkeergelden en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5 Indien slechts voor een gedeelte van de uit te voeren opdracht gegevens zijn overgelegd, is Partner in Verandering niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat voor het gedeelte van de opdracht waarvoor geen gegevens zijn overgelegd naar verhouding meer werk nodig is dan voor het gedeelte waarvoor wèl gegevens zijn overgelegd.

2.6 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Partner in Verandering zich het recht voor de gemaakte voorbereidingsuren alsmede de calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met opdrachtgever naar gebruik en billijkheid berekend.

2.7 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Partner in Verandering gerechtigd zijn om sinds de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele uitvoering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van inkoopprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Partner in Verandering kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

2.8 Ontwikkeling en advies van verandertrajecten dient te worden gezien als een inspanningsovereenkomst en niet als een resultaatovereenkomst. Alle ontwikkelingskosten, waarop bij offerte niet kon worden gerekend, die ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van opdrachtgever tijdens de ontwikkeling worden derhalve aan opdrachtgever doorberekend.

3. OPDRACHTEN

3.1 Een gegeven opdracht bindt de opdrachtgever. Partner in Verandering is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging of door daadwerkelijk uitvoering te geven aan de gegeven opdracht. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Partner in Verandering kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Partner in Verandering ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per email of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Partner in Verandering zijn bevestigd.

3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de volledige vergoeding voor de overeengekomen dienst of levering te voldoen.

3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Partner in Verandering eerst na schriftelijke acceptatie.

3.6 Partner in Verandering behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

3.7 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden.

3.8 Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen indien opdrachtgever niet binnen drie maanden voor afloop van de contractperiode schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen ontbinden.

3.9 Alle andere opdrachten eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.

4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Partner in Verandering, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Partner in Verandering, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.

4.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

4.3 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Partner in Verandering, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.4 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Partner in Verandering enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Partner in Verandering bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en dit door Partner in Verandering schriftelijk is bevestigd.

4.5 De door Partner in Verandering te verwerken gegevens dienen tijdig en op door Partner in Verandering aan te geven momenten, franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres.

4.6 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voorzover de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, op de overeengekomen tijd bij Partner in Verandering wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien tengevolge van niet tijdige levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra transport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal Partner in Verandering daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet tijdige levering door de opdrachtgever is Partner in Verandering gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, dient door opdrachtgever te geschieden.

4.7 Alle leveringstijden en uitvoeringstermijnen worden door Partner in Verandering steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Partner in Verandering eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

4.8 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Partner in Verandering kennis geeft, onverminderd het recht van Partner in Verandering om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat Partner in Verandering omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

4.9 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Partner in Verandering voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Partner in Verandering het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Partner in Verandering verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

4.10 Partner in Verandering is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Partner in Verandering een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

4.11 Partner in Verandering zal van alle relevante mondelinge gesprekken met opdrachtgever een besprekingsverslag maken en aan opdrachtgever zenden. Indien opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na ontvangst van een bespreekverslag heeft gereageerd, zijn partijen aan de inhoud van dit bespreekverslag gebonden. Voor de juiste uitvoering van telefonische besprekingen, opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten wordt door Partner in Verandering geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij deze telefonische contacten schriftelijk zijn bevestigd.

4.12 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Partner in Verandering bij of voor opdrachtgever te werk gesteld personeel of ingeschakelde derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 25.000,– voor elke overtreding, en van € 1.000,– per week dat de overtreding voortduurt.

4.13 Partner in Verandering is gerechtigd, de gegevens van de opdrachtgever (al dan niet door Partner in Verandering vervaardigd of samengesteld) die zij onder zich heeft, onder zich te houden totdat Partner in Verandering voldoening heeft gekregen van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere gegevens van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Partner in Verandering ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

4.14 Partner in Verandering verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

4.15 Indien tijdens de uitvoering van een door Partner in Verandering aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan Partner in Verandering onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Partner in Verandering het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Partner in Verandering reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

4.16 Indien Partner in Verandering een opdracht in onderaanneming uitvoert, is zij – tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen – gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering van de opdracht.

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1 Indien de voortgang in de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Partner in Verandering een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

5.2 De met Partner in Verandering overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatie-bedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, storingen in of op het internet, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke toeleveringen aan Partner in Verandering door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der toeleveringen, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Partner in Verandering van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

5.4 Ingeval van overmacht zal Partner in Verandering daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Partner in Verandering het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6. KLACHTEN EN GARANTIE

6.1 Partner in Verandering is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Partner in Verandering als bindend.

6.2 Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.

6.3 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan Partner in Verandering worden gemeld, terwijl het gebruik van rapportage zoveel mogelijk dient te worden beperkt.

6.4 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

6.5 Opdrachtgever zal alle door Partner in Verandering voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Partner in Verandering in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

6.6 Indien Partner in Verandering een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het declaratiebedrag te verlenen.

6.7 Partner in Verandering aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

6.8 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Partner in Verandering niet; met name zal Partner in Verandering in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

6.9 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

6.10 Voor door derden door bemiddeling van Partner in Verandering geleverde zaken is Partner in Verandering nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.

6.11 Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Partner in Verandering draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Partner in Verandering te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

7.2 Partner in Verandering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

7.3 In geen geval aanvaardt Partner in Verandering aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

7.4 Partner in Verandering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.

7.5 Opdrachtgever is gehouden Partner in Verandering schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Partner in Verandering instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.

7.6 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.

7.7 Partner in Verandering verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet door de verzekering gedekt. Opdrachtgever is gehouden van alle door hem aangeleverde bestanden een kopie te behouden

7.8 Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan Partner in Verandering of voor wijziging daarvan, is Partner in Verandering niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.9 Adviezen worden door Partner in Verandering naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

7.10 Partner in Verandering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Partner in Verandering zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

7.11 Partner in Verandering aanvaardt voor door haar opgestelde begrotingen en prognoses geen enkele aansprakelijkheid voor de realisatie van de ingeschatte toekomstige ontwikkelingen.

8. EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

8.1 Partner in Verandering behoudt het auteursrecht van haar ontwerpen, ideeën, schetsen, teksten e.d. ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

8.2 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ideeën, rapporten, werkwijzen, adviezen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

8.3 Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Partner in Verandering afkomstige of door Partner in Verandering gebruikte ideeën, rapporten, werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Partner in Verandering, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming hiervan van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Partner in Verandering voorbehouden.

8.4 Partner in Verandering heeft voor promotionele doeleinden het recht van een door haar verwezenlijkt project beschrijvingen, beschrijvingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.

9. BETALING

9.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Partner in Verandering daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Partner in Verandering is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

9.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro, onverminderd het recht van Partner in Verandering om voor speciale acties en kortingaanbiedingen een kortere betalingstermijn te hanteren.

9.3 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

9.4 Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door Partner in Verandering een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

9.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Partner in Verandering moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 150,–.

9.6 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Partner in Verandering doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Partner in Verandering zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Partner in Verandering cederen. Opdrachtgever verleent Partner in Verandering reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

9.7 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Partner in Verandering het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Partner in Verandering te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Partner in Verandering aanleiding ziet zulks te verlangen.

10. GESCHILLEN

10.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

10.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Partner in Verandering is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

10.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.